Sociālo mediju lapu konfidencialitātes politika


UAB Jacobs Douwe Egberts LT ļoti nopietni ievēro datu aizsardzības noteikumus. Mēs vēlamies informēt par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kad jūs sazināties ar mums mūsu sociālo mediju lapās.

Datu kontrolieris

Mēs, UAB Jacobs Douwe Egberts LT, kopā ar sociālo mediju platformas (platformas nodrošinātājs) sniedzējam esam atbildīgi par jūsu datu apstrādi. Platformas pakalpojumu sniedzējs šajā sakarā galvenokārt nosaka apstrādes darbību mērķus un līdzekļus, kurus mēs varam ietekmēt tikai ierobežotā apjomā. Ciktāl mēs varam ietekmēt vai noteikt parametrus attiecībā uz jūsu datu apstrādi, mēs savā rīcībā rīkosimies, lai nodrošinātu, ka platformas pakalpojumu sniedzējs apstrādā jūsu datus saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem.

Mūsu uzņēmuma datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija atrodama šī dokumenta beigās.

Mēs strādājam šādās sociālo mediju vietnēs:

Mūsu datu apstrāde

Datus, ko jūs sniedzat tieši mūsu sociālo mediju lapās, piemēram, komentārus, videoklipus, attēlus, patīk, tweets uc, publicē sociālo mediju platforma. Mūsu apstrāde balstās uz Art. 6 (1) (f) GDPR, kas attiecas uz apstrādi, kas tiek veikta sabiedrisko attiecību un komunikācijas interesēs.

Kā daļu no šīs apstrādes mēs varam:

  • sazināties ar jums, izmantojot sociālo mediju platformu;
  • dalīties ar jūsu saturu jebkurā no sociālo mediju platformām kā arī mūsu tīmekļa vietnē https://www.lorkafija.lv/ ;
  • ļaut piedalīties konkursos un / vai izlozēs.

Jūsu dati nekad netiks izmantoti vai apstrādāti jebkādiem neizpaužamiem mērķiem. Ciktāl platformas pakalpojumu sniedzējs atstāj mums iespēju ietekmēt vai noteikt parametrus attiecībā uz jūsu datu apstrādi, mēs izstrādāsim mūsu sociālo mediju lapas, tā, lai tās būtu pēc iespējas atbilstošākas piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem. Tādēļ reklāmas nolūkos mēs neizmantojam demogrāfiskos, uz interesēm balstītus, uz uzvedību balstītus vai uz atrašanās vietu balstītus mērķa grupu klasifikatorus, neskatoties uz to, ka šādus pakalpojumus (pēc noklusējuma) mums var sniegt sociālo mediju platformas nodrošinātāji.

Attiecībā uz platformas sniedzēja sniegto statistikas datu saņemšanu mēs varam to ietekmēt tikai ierobežotā apjomā, un mums nav līdzekļu, lai tos pilnībā izslēgtu. Tomēr mēs pārliecināmies, ka mums nav pieejama papildu fakultatīvā statistika.

Ja vēlaties iebilst pret konkrētu datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta šī dokumenta beigās. Pēc jūsu pieprasījuma pārbaudes mēs noskaidrosim, vai mēs varēsim atbildēt uz jūsu pieprasījumu. Ja mēs nevarēsim izpildīt jūsu pieprasījumu, izmantojot mūsu pašu līdzekļus, mēs nosūtīsim to attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam.

Ja nosūtīsiet mums pieprasījumu, izmantojot sociālo mediju platformu, atkarībā no jūsu pieprasījuma mēs varam arī atsaukties uz citiem drošiem sakaru kanāliem, kas garantē konfidencialitāti. Jums vienmēr ir iespēja nosūtīt mums konfidenciālus pieprasījumus uz kontaktinformāciju, kas atrodama šī dokumenta beigās.

Datu apstrāde, ko veic sociālo mediju platformas sniedzējs

Sociālo mediju platformas sniedzējs izmanto tīmekļa sekošanas metodes. Tīmekļa izsekošana var notikt neatkarīgi no tā, vai esat pieteicies vai reģistrējies sociālo mediju platformā. Diemžēl mēs nevaram ietekmēt vai ierobežot sociālo mediju platformas tīmekļa uzskaites metodes.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka platformas pakalpojumu sniedzējs var izmantot jūsu profilu un uzvedības datus, lai, cita starpā, novērtētu jūsu ieradumus, personiskās attiecības un vēlmes. Mēs neietekmējam jūsu datu apstrādi, ko veic platformas pakalpojumu sniedzējs.

Plašāku informāciju par platformas pakalpojumu sniedzēja veikto datu apstrādi, tostarp informāciju par jūsu tiesībām kā lietotājam, var atrast pakalpojuma sniedzēja datu aizsardzības politikā:

Jūsu tiesības kā lietotājam

Ņemot vērā jūsu personas datu apstrādi, GDPR piešķir jums kā sociālo mediju lapu lietotājam šādas tiesības:

1.) Tiesības piekļūt jūsu datiem (Art. 15 GDPR): 

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti personas dati, kas attiecas uz jums, un, ja tādi ir, iegūt piekļuvi saviem personas datiem un informācijai, kā noteikts Art. 15 GDPR.

2.) Tiesības uz labošanu un dzēšanu (Art. 16 un 17 GDPR): 

Jums ir tiesības bez nepamatotas kavēšanās iegūt nepatiesu personas datu labošanu un, ja nepieciešams, tiesības uz nepilnīgiem personas datiem.

Jums ir arī tiesības bez liekas kavēšanās saņemt personas datu dzēšanu, ja tas ir viens no iemesliem, kas minēti Art. 17 GDPR , kas attiecas, piemēram, ja dati vairs nav vajadzīgi paredzētajam mērķim.

3.) Tiesības uz apstrādes ierobežošanu (Art. 18 GDPR): 

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi, ja ir izpildīts kāds no Art. 18 GDPR izklāstītajiem nosacījumiem, piemēram, ja esat iebildis pret jūsu datu apstrādi, kamēr tas ir bijis iespējams.

4.) Tiesības uz datu pārnesamību (Art. 20 GDPR): 

Noteiktos gadījumos, kas uzskaitīti Art. 20 GDPR, jums ir tiesības saņemt jūsu personas datus strukturētā, kopīgā un mašīnlasāmā formātā vai pieprasīt datu pārsūtīšanu citai trešai personai.

5.) Tiesības iebilst (Art. 21 GDPR): 

Ja dati tiek apstrādāti saskaņā ar Art. 6 para. 1 lit. f GDPR (datu apstrāde likumīgu interešu vajadzībām), jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret datu apstrādi tādu iemeslu dēļ, kas izriet no jūsu konkrētās situācijas. Pēc tam mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, ja vien nepārprotami nebūs pārliecinošu likumīgu iemeslu to apstrādei, kas ignorē attiecīgās personas intereses, tiesības un brīvību, vai apstrāde ir vērsta uz juridisku prasību aizstāvēšanu, izmantošanu vai aizstāvību.

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei

Saskaņā ar Art. 77 GDPR, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj piemērojamos datu aizsardzības noteikumus. Jūsu tiesības iesniegt sūdzību var izpildīt dalībvalstī, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamais pārkāpums.

Mūsu datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija

Mūsu datu aizsardzības inspektors labprāt sniegs jums informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību:

Peter Suhren
FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Brēmene, Vācija
www.first-privacy.de 
E-mail: office@first-privacy.com
Tālruņa nr: 0421 69 66 32 0